Lisensvilkår

Det er viktig at du leser vilkårene nøye, ettersom avtalen er inngått mellom deg som kunde og Safepac International AB (også kjent som SI). Denne nettsiden inneholder materiale som; tekst, fotografier og andre bilder og lyder beskyttet av opphavsrett og / eller andre rettigheter. Alle opphavsrettigheter og andre rettigheter i dette materialet er enten eid av SI eller lisensiert til selskapet av eieren / eiere for disse rettighetene, slik at selskapet kan bruke dette materialet som en del av denne nettsiden.

Generelt for kjøp

Produktet kan kun kjøpes av autoriserte personer og av registrerte selskaper. Avtalen regulerer forholdet mellom kunde og SI som leverandør av tjenesten samt tilleggstjenestene som tegnes av kunden. Kun riktig utfylt, riktig datert og akseptert lisensavtale kan godkjennes av SI. Kunden er klar over at i tilfelle eventuelle problemer og/eller forstyrrelser av kundens tilgang til Internett eller teknisk utstyr, vil dette automatisk forstyrre tjenesten som tilbys av SI. SI er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kundens bredbåndsleverandør.

Varighet på kurset

Kursets varighet er 6 måneder fra oppdragsdatoen og deaktiveres automatisk så lenge ingenting annet er avtalt. Hvis et webkurs ikke er gjennomført senest 6 måneder etter at det er tildelt, vil kurset være inaktivt og utilgjengelig for kursdeltakeren. Årsaken til dette er å minimere risikoen for at kursdeltakeren får gammel og feil informasjon da kursene oppdateres jevnlig i henhold til gjeldende regelverk.

Overføring

Kurs som allerede er registrert, kan ikke overtas av en annen person / bedrift, med unntak av SIs skriftlige samtykke.

Oppsigelse

Sletting av konto må skje skriftlig eller ved bekreftelse av mottatt e-post. Ved kansellering av konto vil ingen gebyrer bli refundert, allerede tildelt kurs eller på forhåndsbetalte beløp. Ved oppsigelse vil kundenes rett til å bruke de tidligere signerte tjenestene opphøre.

Ansvar

Kunden registrerer sine egne deltakere. Personene som kunden forbinder med sin konto må være ansatt i samme firma / organisasjon som kontoen er registrert på. Underbrukeren har da tilgang til kjøp og gjennomføring av kurs på SIs nettside. Kunden som er registrert på lisensen, er betalingsansvarlig for kursene / tjenestene som bestilles av sine underbrukere. Kunden er ansvarlig for å deaktivere brukerkontoer for sine underbrukere som ikke lenger har tilgang til tilbud om kurs.

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen i SIs webkurs og materialer blir stadig oppdatert og utviklet i henhold til endringer i regulatoriske krav og regler. Ingen abonnent eller kursdeltaker rådes til å handle utelukkende på grunnlag av innholdet i disse nettkursene, men bør kontrolleres gjennom profesjonell rådgivning gjeldende lover og forskrifter for deres type produkt og omstendigheter rundt håndteringen i sin virksomhet. Til tross for all innsats for å sikre nøyaktigheten av kurs og materialer, skal SI ikke holdes ansvarlig for tap eller skade forårsaket av feil, utelatelser, typografiske feil eller feilfortolkninger av innholdet i kursene og materialene. SI frasier seg ethvert ansvar for enhver person eller bedrift om en kjøper av disse kursene bare har basert sine handlinger på innholdet i kursene og materialene og ikke i tillegg har kontrollert med en profesjonell og kompetent rådgiver.

Passord

Når du registrerer deg som ny kunde, oppretter kunden selv sitt personlige påloggingspassord. Kunden er ansvarlig for at ingen uautorisert person har tilgang til passordet. Kunden er også ansvarlig for at underbrukerne som er knyttet til kontoen er inneforstått med disse bestemmelsene. Ved brudd på dette punktet, blir kunden fratatt privilegiet uten refusjon av tidligere betalt avgifter.

Endring av navn på kursdeltakeren

Endring av navn på en registrert kursdeltager kan kun utføres av SI eller ved beskjed fra kunden og/eller en representant godkjent av kunden. Dette kan gjøres forutsatt at kursdeltakeren ikke har et kurs som er registrert som gjennomført. Hvis kursdeltakeren har et kurs registrert, men ikke fullført, kan navnendring gjøres av SI. Siden denne prosessen innebærer ekstra arbeid for SI, har SI rett til å belaste kunden et administrasjonsgebyr på NOK 50 per navn som skal byttes.

Kursbevis

Kursdeltakeren kan selv skrive ut kursbeviset automatisk etter at kurset er fullført.

Bestilling av plastkortsertifikat (gjelder ADR 1.3)

Kunden kan bestille plastkortsertifikater for sine kursdeltakere som har fullført kurset ADR 1.3, mot en ekstra kostnad. Bestillingen må gjøres via e-post til SI med en deltakerliste samt den datoen deltakerne fullførte kurset. Om kunden bestiller ekstra/nye plastkortsertifikater der kunden enten har gitt uriktige opplysninger ved bestilling eller kanskje har mistet et kort kan et administrativt gebyr tilkomme.

Betalingsbetingelser

Betalingsforpliktelse for alle bestilte og/eller forbrukte tjenester, starter når kunden har registrert seg. Kunden er ansvarlig for betaling av tjenesten i henhold til gjeldende vilkår og betingelser. Fakturaen for utførte tjenester genereres automatisk i kundens brukerprofil. Kunden er ansvarlig for å gi SI den riktige faktureringsadressen. Hvis feil faktureringsadresse er oppgitt, er det kundens ansvar å returnere fakturaen til riktig adresse. Lisensavgiften faktureres årlig på forhånd. Faktura blir sendt via e-post eller post. Ved forsinket betaling vil renter, påminnelsesgebyr og innkrevingsgebyr bli lagt til i henhold til gjeldende lovgivning. I mangel på betaling kan SI stenge eller redusere kundens tilgang til tjenestene inntil betalingen er mottatt. Ved suspensjon tilkommer en refusjonsavgift for gjenåpning og tilgang til tjenesten.

Priser/betingelser

Priser og vilkår finnes på SIs nettside. SI har rett til å tilpasse sine priser / vilkår med én måneds varsel. Ved feil i betaling eller fakturering er begge parter pålagt å informere den andre parten om dette.

Kompensasjon

SI er ikke ansvarlig for forstyrrelser, ufullstendige tjenester, etc. For eksempel hendelser som er utenfor SIs kontroll - strømbrudd, mangel på internettilgang, feil på kundens eget utstyr, force majeure etc. Altså om feilen kommer fra forhold som er utenfor SIs kontroll og som SI ikke kunne forventes å forutse. SI er ansvarlig for skade i den grad skaden kan henvises direkte til tjenesten. SI er ikke ansvarlig for indirekte tap ved bruk av tjenesten, med mindre feilen skyldes grov uaktsomhet på SIs side. Kunden er ansvarlig for andre som får tilgang til tjenesten og er dermed ansvarlig for misbruk av kundens lisens. Kunden er ansvarlig for skader som følge av misbruk eller forstyrrelse forårsaket av kunden. Endringer i tilbud og tjenester. Tjenesten kan variere i omfang og innhold og har kontrollert avbrudd som følge av strukturelle og nødvendige endringer. Alle endringer må bli varslet via e-post til kundens angitte e-postadresse minst 24 timer før avbrudd oppstår

Kommunikasjon

Sammen med SIs distributører og partnere kommuniserer de elektronisk med sine kunder. Kunden vil motta all tilgjengelig informasjon via e-post eller via nettsiden. Kunden er ansvarlig for å registrere seg med riktig og aktiv e-podresse.

Teknisk

Kunden er ansvarlig for å få tilgang til tjenesten over internett.

Kundeinformasjon

SI behandler data som kunden registrerer og genererer (kundeopplysninger) i henhold til lover og forskrifter. Ved å inngå denne avtalen, har SI rett til å bevare kundeinformasjonen oppgitt av kunden ved bestilling, samt informasjon som er funnet og nødvendig for levering og fakturering. SI kan ikke levere kundeinformasjon (kundenavn, adresse, telefonnummer, e-post) til tredjepart. Utlevering av informasjonen av data kan forekomme når; 1) Kunden har gitt skriftlig samtykke, 2) Det er bestemmelse i loven om slik opplysning 3) I forbindelse med betalingskrav (innkreving) 4) I forbindelse med regnskapsføring.

Force Majeure

Ingen av partene er ansvarlig for forsinkelser eller feil forårsaket av Force Majeure

Tvister

Eventuelle tvister mellom kunden og SI må avgjøres i henhold til svensk lov og rett

Ikrafttredelse

Vilkår og betingelser vil tre i kraft i forbindelse med registrering.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more